Kennisbank
SCIOS Support > Help Desk SCIOS portaal > Kennisbank

Zoeken:


» Categorie: FAQs over de SCIOS Certificatieregeling - Stookinstallaties  (Ga terug)

» Artikelen in deze categorie:

 
Valt de SCIOS Certificatieregeling onder het toezicht van de Raad voor Accreditatie? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Ja. De SCIOS Certificatieregeling wordt uitgevoerd door geaccrediteerde certificatie-instellingen. De Raad voor Accreditatie beoordeelt de SCIOS certificatieregeling en de wijziging daarop. De certifi...
Gegevens en conclusies overnemen uit rapporten derden Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Rondom de stookruimte bestaat een actieve adviespraktijk. Denk bijvoorbeeld aan het gelijkwaardigheidsonderzoek in die gevallen waar een stookruimte niet aan de eisen voldoet. Uit zo'n gelijkwaardigh...
Nieuwe EBI bij verandering van een toestel in cascade-opstelling Artikel beoordeeld 3.4/5.0
Wanneer een toestel in een cascade-opstelling wordt vervangen door een ander toestel moet dan een nieuwe EBI worden uitgevoerd? Ja, met name gericht op de installatie van dat toestel. Dat geldt ook a...
GAD-toestellen in de industrie (toepassen buiten GAD-scope) reden tot afkeur? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
In de Richtlijn 2009/142/EG betreffende gastoestellen is hoofdstuk 1 artikel 1 lid 1, 2 en 3 van belang. In lid 1 wordt duidelijk omschreven dat de richtlijn van toepassing is op toestellen en toebeho...
Bevoegd gezag heeft vragen over keuringplicht? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Als het bevoegd gezag vragen heeft over wat er gekeurd moet worden of onder welke wet- of regelgeving een installatie valt, kunnen zij terecht bij Agentschap NL en Infomil.
Activiteitenbesluit van toepassing op ketels bij dealer? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Wanneer een dealer als service stookinstallaties inregelt die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten deze bij de dealer een EBI ondergaan?   In het Activiteitenbesluit paragraaf 3.2.1 art...
Vanaf welk punt moet het systeem voor de toevoer van brandstof gekeurd worden? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
In het Activiteitenbesluit is geregeld dat het brandstof toevoersysteem naar de stookinstallatie gekeurd dient te worden. Het brandstof toevoersysteem begint altijd vanaf de gasmeter van het gaslevere...
PO en PI door dezelfde persoon aan dezelfde installatie? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Moeten de PI- en de PO-functie door verschillende personen worden uitgeoefend of mag iemand zowel de PI als PO doen? Wanneer iemand zowel de PI als de PO doet, mag hij dan zowel onderhoud als inspecti...
Moet er bij een stookinstallatie zelf een rapport aanwezig zijn van het uitgevoerde onderhoud en inspectie? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
De opdrachtgever moet in het bezit worden gesteld van de verklaring van onderhoud of inspectie en van de betreffende rapportage. Deze hoeven niet direct bij de stookinstallatie beschikbaar te zijn, m...
Zijn de VISA-inspecties nog steeds vereist en geldig? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Neen, deze zijn vervallen sinds de invoering van de verschillende A.M.v.B.-bepalingen inzake onderhoud en inspectie aan stookinstallaties. Ook de EnergieNed-erkenningen gelden niet meer.
Hoe te handelen als bij inspectie van een stookinstallatie blijkt dat de gasmeter ontbreekt? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
SCIOS is van mening dat voor een aparte behandeling van het onderwerp 'hoe te handelen bij het ontbreken van een gasmeter bij een stooktoestel' of het niet kunnen meten van gas door een wisselende gas...
Kun je volstaan met een rekening van een installatiebedrijf dat een inspectie of onderhoud is uitgevoerd? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Nee. Van een inspectie of onderhoud moet het SCIOS gecertificeerde bedrijf een verklaring en een inspectie/onderhoudsrapport aan de opdrachtgever overleggen.
Wanneer bij een beoordeling van een gecertificeerd installatiebedrijf blijkt dat de onderneming niet meer aan de certificatie-eisen voldoet, welke sanctie volgt er dan? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Allereerst zullen er aanwijzingen ter verbetering worden gegeven. Indien daaraan geen gehoor wordt gegeven, wordt het certificaat ingetrokken.
Zijn direct gestookte boilers keuringplichtig? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Warmwatertoestellen met een thermisch ingangsvermogen groter dan 100 kW dienen te worden gekeurd. Het kan voorkomen dat ook toestellen met een thermisch ingangsvermogen (belasting op onderwaarde) tus...
Geldt de certificatieregeling ook voor stookinstallaties boven 600 kW? Artikel beoordeeld 2.8/5.0
Ja, in de wet is aangewezen dat kleine en middelgrote stookinstallaties gekeurd moeten worden door een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf. Dit geldt voor installaties (toestellen) met een thermisch...
Is het aantal reeds uitgevoerde inspecties een criterium wanneer een bedrijf gecertificeerd wil worden? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Ja. Afhankelijk van de bevoegdheid zullen dit EBI-rapporten of PI rapporten zijn. Hierover dienen afspraken gemaakt te worden met de Certificatie-Instelling. Daarnaast wordt het kwaliteitsmanagement w...
Worden er eisen gesteld aan het ISO 9001 certificaat, indien uitbreiding plaats vindt naar SCIOS-certificatie? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Ja, er is een audit nodig waarin de werkwijze van het bedrijf op conformiteit met de SCIOS-regeling wordt getoetst. Tevens wordt het kennis- en ervaringsniveau van de betrokken medewerkers beoordeeld ...
Is de SCIOS-certificatieregeling in conflict met het Vestigingsbesluit? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Nee.
Controleert de SCIOS inspecteur op de 500-uren verklaring? Artikel beoordeeld 3.5/5.0
Een installatiedrijver kan aangeven een stookinstallatie ten hoogste 500 uren in gebruik te hebben. Daarmee zou de stookinstallatie vrijgesteld zijn van de verplichting tot emissiemeting. Bij het afm...
Door wie wordt het SCIOS-certificaat verstrekt? Artikel beoordeeld 3.0/5.0
Het certificaat wordt verstrekt door de Certificatie-Instellingen (CI's) die op grond van hun overeenkomst met SCIOS daartoe gerechtigd zijn. Op dit moment zijn er drie CI’s door de Raad voorAcc...
Wat als inspectie en herinspectie door twee verschillende personen worden uitgevoerd? Artikel beoordeeld 2.8/5.0
Bij een inspectie van een stookinstallatie vindt afkeur plaats door een medewerker. Na herstel vindt de herinspectie van de herstelde onderdelen plaats door een andere medewerker. De stookinstallatie ...
Welke datum komt op een verklaring bij een herinspectie? Artikel beoordeeld 3.2/5.0
Bij een inspectie wordt de stookinstallatie afgekeurd. Na herstel wordt deze goedgekeurd. Welke datum komt op de verklaring?De datum van de inspectie waarbij de afkeur plaatsvond komt op de verkla...
Wat zijn de gevolgen voor de verandering van de Wobbe-index of omstelling van L-gas naar H-gas? Artikel beoordeeld 3.4/5.0
De volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd: bepalen en vastleggen van de bandbreedte van de Wobbe-index; bepalen en vastleggen van de grenswaarden voor de minimale en maximale waarde van d...